Πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του έργου Building Matters στο Βουκουρέστι με τη συμμετοχή της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO

Στις 24 -25 Νοεμβρίου στο Βουκουρέστι πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του έργου Building Matters «Mitigating climate change transition risks of the construction the sector through building capacity in sustainable building Materials» με τη συμμετοχή της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO. Το έργο χρηματοδοτείται από την Εθνική Αρχή της Ρουμανίας για το Erasmus+ και έχει ως στόχο: – την ευαισθητοποίηση των…

Στρατηγική Συμφωνία – Είσοδος του Ομίλου Ηρακλής στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ, ΠΕΔΜΕΔΕ ECO

Επισυνάπτεται το Δελτίο Τύπου που αφορά την είσοδο του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ, ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, που έχει ιδρύσει η ΠΕΔΜΕΔΕ. Στη φωτογραφία απεικονίζονται από αριστερά: Ο κ. Δημήτρης Χανής, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, ο κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης, Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ και ο κ. Χαράλαμπος Κουρής, Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης του…

Οι τροποποιήσεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση

Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Μανώλης Γραφάκος, έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση την τροποποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ). Το ΕΣΔΑ καθορίζει τη στρατηγική, τις πολιτικές και τους στόχους για τη διαχείριση των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο. Η σύνταξή του αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας που προκύπτει…

Υπουργική απόφαση καθορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται στα Δημόσια Έργα

Η απόφαση του Υπουργού Υποδομών που προσδιορίζει ποια αδρανή υλικά προορίζονται για χρήση στα Δημόσια Έργα και ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4823 Β/2022.  

Ανάρτηση της υπ. αριθμ. 195.10/26.07.2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Αν. για τη λειτουργία του ΣΣΕΔ ΠΕΔΜΕΔΕ ECO στη Διαύγεια

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η υπ. αριθμ. 195.10/26.07.2022 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Αν. με θέμα την «Αξιολόγηση του φακέλου επιχειρησιακού σχεδίου του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που οργανώνει και λειτουργεί ο φορέας ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ με την επωνυμία «ΠΕΔΜΕΔΕ ECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και διακριτικό τίτλο «ΠΕΔΜΕΔΕ ECO ΜΕΠΕ»…