Κωδικοποίηση της κατάταξης Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες για την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος εξέδωσε απόφαση , που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3636 Β/2022, με την οποία τροποποιείται και κωδικοποιείται η κατάταξη των Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων  σε κατηγορίες για την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους. Η  κατάταξη ανά κατηγορία εμπεριέχεται στο συνημμένο στην ως άνω απόφαση παράρτημα. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου ή δραστηριότητας του οποίου η κατάταξη μεταβάλλεται…