Ανάρτηση της υπ. αριθμ. 195.10/26.07.2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Αν. για τη λειτουργία του ΣΣΕΔ ΠΕΔΜΕΔΕ ECO στη Διαύγεια

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η υπ. αριθμ. 195.10/26.07.2022 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Αν. με θέμα την «Αξιολόγηση του φακέλου επιχειρησιακού σχεδίου του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που οργανώνει και λειτουργεί ο φορέας ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ με την επωνυμία «ΠΕΔΜΕΔΕ ECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και διακριτικό τίτλο «ΠΕΔΜΕΔΕ ECO ΜΕΠΕ»…