Υπουργική απόφαση καθορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται στα Δημόσια Έργα

Η απόφαση του Υπουργού Υποδομών που προσδιορίζει ποια αδρανή υλικά προορίζονται για χρήση στα Δημόσια Έργα και ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4823 Β/2022.