Εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε εγκαταστάσεις παραγωγής & διαχείρισης αποβλήτων

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, από 1η Ιουνίου 2022 οι εγκαταστάσεις παραγωγής και επεξεργασίας αποβλήτων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 51 Ν. 4819/2021, έχουν την υποχρέωση να διαθέτουν και εφαρμόζουν ως σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης την Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS) ή Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο ισοδύναμο. Για τον…