Στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ ΠΕΔΜΕΔΕ ECO είμαστε πλήρως εναρμονισμένοι με τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου όπως αποτυπώνονται παρακάτω:

 1. Ν. 4819/2021 -> Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων
 2. Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) -> Εναρµονισµένος κατάλογος αποβλήτων
 3. ΚΥΑ 36259/2010 -> Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)
 4. Ν. 4014/2011 -> Περιβαλλοντική Αδειοδότηση ‘Έργων και Δραστηριοτήτων
 5. Ν. 4030/2011 -> Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις
 6. Ν.4685/2020 -> Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις
 7. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 -> Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών»
 8. Ν. 4495/2017 -> Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις
 9. Εγκύκλιος Αρ. Πρ. 4834/25-1-2013 -> ∆ιαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δηµόσια έργα – ∆ιευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β)
 10. Τροποποίηση του ν. 2939/2001 -> Εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις
 11. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/8437/176 -> Συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4685/2020.