ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ /ΔΔΑ/90439/1846 Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Υγείας-Περιβάλλοντος και Ενέργειας-Εσωτερικών – ΦΕΚ 4514 Β/2021

Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων σε εναρμόνιση με τις διατάξεις της Οδηγίας 99/31/ΕΚ , όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2018/850 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και του Συμβουλίου της 30.05.2018

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Νόμος 4819/2021 -ΦΕΚ 129 Α/2021

Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Νόμος 4685/2020 -ΦΕΚ 92 Α/2020

Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΚΥΑ Αριθμ. Οικ. 51373/4684 Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας -ΦΕΚ 2706 Β/2015

Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Πράξη 49 του Υπουργικού Συμβουλίου  της 15−12−2015 -ΦΕΚ 174 Α/2015

Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25−11−2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Αρ. Πρωτ. οικ.4834/2013

∆ιαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δηµόσια έργα – ∆ιευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010(ΦΕΚ 1312Β/2010)

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΚΥΑ υπ. Αριθμ. 36259/1757/Ε103 – ΦΕΚ 1312Β/2010

Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ