Για τις εργασίες προσωρινής αποθήκευσης, ανάκτησης και διάθεσης ΑΕΚΚ απαιτούνται:

  • Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ)
  • Άδεια Λειτουργίας
  • Δημιουργία Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ ή σύμβαση με εγκεκριμένο ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ στην περιφερειακή ενότητα της έδρας της εγκατάστασης.

Υποχρεώσεις

Κάθε εγκατάσταση επεξεργασίας και αξιοποίησης ΑΕΚΚ, υποχρεούται:

  • Να έχει λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις ή/ και άδειες που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
  • Να συμβάλλεται με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ

Συμφωνητικό Συνεργασίας

Υπόδειγμα Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Συλλογικού Συστήματος ΑΕΚΚ ΠΕΔΜΕΔΕ ECO και της Μονάδας Επεξεργασίας ΑΕΚΚ.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το υπόδειγμα