Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 οι διαχειριστές ΑΕΚΚ πριν από την έναρξη των εργασιών που αφορούν εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, υποχρεούνται να υπογράψουν μία σύμβαση με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή τα Στοιχεία για τη Διαχείριση των Αποβλήτων (ΣΔΑ) που θα παραχθούν από τη δραστηριότητά τους.

Το ΣΔΑ (Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων), που συντάσσεται, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη συνολική ποσότητα κατά βάρος (τόνους) των αποβλήτων, που εκτιμάται ότι θα παραχθεί από την υλοποίηση του έργου ανά κατηγορία αποβλήτων, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων.

Προς διευκόλυνσή σας μπορείτε να βρείτε το ειδικό εργαλείο του ΕΟΑΝ σε μορφή excel για την καταχώρηση των στοιχείων διαχείρισης αποβλήτων από εδώ.

Βρείτε εδώ τον οδηγό συμπλήρωσης ΣΔΑ με αναλυτική περιγραφή των βημάτων που πρέπει να ακολουθήσετε.