Για να μπορεί να λάβει ένας ανάδοχος, βεβαίωση περαίωσης εργασιών, θα πρέπει να καταθέσει στην υπηρεσία επίβλεψης του έργου βεβαίωση παραλαβής των ΑΕΚΚ από Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων.

Κατά την περαίωση των εργασιών θα παραλάβετε βεβαίωση παραλαβής αποβλήτων στην οποία περιέχονται στοιχεία όπως ο τύπος αποβλήτου, ο κωδικός ΕΚΑ αποβλήτου, το βάρος αποβλήτου καθώς και το έργο προέλευσης αποβλήτου.

ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

    Στοιχεία Αίτησης

    Στοιχεία αποστολής Οριστικής Βεβαίωσης


    Συμφωνώ με την Πολιτική Απορρήτου