ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σύμφωνα με την Νομοθεσία υπό την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 36259/1757/Ε103/2010 ισχύει ότι:

 1. Για τη χορήγηση ή αναθεώρηση των σχετικών αδειών για ανέγερση κτιρίων, κατεδαφίσεις, επισκευές, τοποθέτηση κάδων σε δημόσιους χώρους κ.λπ. ο υπόχρεος διαχειριστής ΑΕΚΚ πρέπει να υποβάλλει στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  • το επικυρωμένο αντίγραφο των Στοιχείων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ)
  • μία εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 0,2 % επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου αποκλειστικά για έργα εκσκαφών και 0,5 % επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου για έργα κατασκευών και κατεδαφίσεων.
 2. Ο διαχειριστής εντός 30 ημερών από την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των ΑΕΚΚ, οφείλει να καταθέτει στην παραπάνω αρμόδια υπηρεσία τη βεβαίωση παραλαβής των ΑΕΚΚ από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Σε αυτή τη βεβαίωση αναγράφονται:
  • τα στοιχεία του υπόχρεου
  • τη διεύθυνση και τη δραστηριότητα προέλευσης των αποβλήτων
  • τα ακριβή στοιχεία σχετικά με τις κατηγορίες και τις ποσότητες των ΑΕΚΚ που παρελήφθησαν, βάσει των σχετικών παραστατικών (Δελτίων Αποστολής, Τιμολογίων κλπ) που τηρούνται στο αρχείο του εν λόγω συστήματος.
 3. Εντός 10 ημερών από την κατάθεση της παραπάνω Βεβαίωσης, επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή στον ενδιαφερόμενο διαχειριστή ΑΕΚΚ.
 4. Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών αναστέλλεται η εφαρμογή του εδαφίου 2 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) 36259/1757/Ε103/2010 για όσο χρόνο έχουν διακοπεί οι εργασίες.

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 36259/1757/Ε103/2010 ισχύει ότι:

 1. Η διαχείριση της περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα:
  • είτε περιλαμβάνεται ως όρος στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
  • είτε περιλαμβάνεται ως όρος στην σύμβαση ανάθεσης του έργου.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την Εγκύκλιο Αρ. Πρ. 4834/25-1-2013 σχετικά με τα προαναφερόμενα από τις διατάξεις της ΚΥΑ δεν απορρέει υποχρέωση διαχείρισης της περίσσειας των εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Σε κάθε περίπτωση όμως η διαχείριση της περίσσειας των εκσκαφών θα πρέπει να γίνεται με ορθό περιβαλλοντικά τρόπο.

 1. Η διαχείριση των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών υποδομών ή κτιριακών έργων που προέρχονται από δημόσια έργα:
  • είτε περιλαμβάνεται ως όρος στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
  • είτε περιλαμβάνεται ως όρος στην σύμβαση ανάθεσης του έργου

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την Εγκύκλιο Αρ. Πρ. 4834/25-1-2013 σχετικά με τα προαναφερόμενα από τις διατάξεις της ΚΥΑ προκύπτει η υποχρέωση διαχείρισης αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών υποδομών ή κτιριακών έργων μέσω εγκεκριμένου Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ).

 1. Ο διαχειριστής των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών υποδομών ή κτηριακών έργων μετά από την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης τους οφείλει να καταθέτει, στην Υπηρεσία που επιβλέπει το έργο, βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης.
 2. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την κείμενη κατά περίπτωση σχετική νομοθεσία.